Historia

Integracyjne Niepubliczne Przedszkole Montessori Elipsoida powstało w roku 2007, w setną rocznicę otwarcia pierwszego „Casa dei Bambini” we Włoszech, prowadzonego przez dr Marię Montessori. Przedszkole jest integracyjną placówką oświatową. Działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa i jest pod nadzorem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Przedszkole jest otwarte dla wszystkich Rodzin, które akceptują statut oraz zasady w nim panujące, a także wyrażają gotowość współpracy ze społecznością przedszkolną podczas realizacji programu wychowawczego.

W trosce o naszych dojrzewających uczniów i w odpowiedzi na prośby ich rodziców, wyszliśmy naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych rówieśników, tworząc przyjazną Integracyjną Podstawową Szkołę Montessori Elipsoida. Podążając za myślą pedagogiczną Marii Montessori pragniemy dać naszym wychowankom możliwość harmonijnego rozwoju, a także wzbudzić w nich zamiłowanie do nauki poprzez danie im wolności i przestrzeni do działania. Chcemy wzmacniać w nich poczucie własnej wartości oraz otwartość na ludzi i świat.

Nasze Placówki pracują zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori oraz w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Szkoła jest otwarta dla wszystkich Rodzin, które akceptują jej statut oraz zasady w niej panujące, a także wyrażają gotowość współpracy ze społecznością szkolną podczas realizacji programu wychowawczego.Celem szkoły jest pomoc każdemu dziecku w jego integralnym rozwoju intelektualnym, społecznym, fizycznym, emocjonalnym i duchowym, przy pełnym poszanowaniu wolności i godności człowieka.

Zespół pedagogiczny

Celem zespołu Elipsoidy jest profesjonalna, zwrócona na wszystkie dzieci, jak i na każde dziecko z osobna edukacja. Nasi wychowankowie są dla nas najważniejsi. Chcemy przede wszystkim, aby czuli się szczęśliwi, wzrastali w atmosferze akceptacji, szacunku, montessoriańskiej wolności i swobody. Trafna, wielowymiarowa odpowiedź na ich potrzeby rozwojowe, wychowawcze i edukacyjne stanowi nasze zadanie. Zachęcamy dzieci do poszukiwania i badania otoczenia w ich własnym tempie. Zespół tworzą wykształcone, wnoszące pozytywną energię, młode, pomysłowe osoby: pedagodzy specjalni, nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz metodyk, psycholog, logopeda i fizjoterapeuta.

Profil edukacyjny

Kim jesteśmy?