Szkoła oferuje wyjątkowy, niestandardowy, żywy program nauczania, który rozwija umiejętność samodzielnego myślenia, a także uczy tworzenia projektów, wzajemnej komunikacji i prezentacji; program wzbogacony o wiele interesujących form aktywnego rozwoju i zajęcia poza murami budynku szkolnego. Nasi Uczniowie mają możliwość eksperymentowania, odkrywania świata przyrody, kultury i nauki podczas wycieczek szkolnych, wyjazdów, wyjść do różnych, ciekawych miejsc czy obiektów.

II końcowy etap edukacyjny obejmuje klasy VII-VIII 

Na tym etapie realizowane są następujące przedmioty:

 • JĘZYK POLSKI (odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji, analiza  i interpretacja tekstów kultury, tworzenie wypowiedzi w języku polskim)
 • JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (znajomość środków językowych, rozumienie i tworzenie wypowiedzi w języku obcym, przetwarzanie i reagowanie na wypowiedzi) ? w naszej szkole to język angielski, a jako drugi ? język hiszpański.
 • HISTORIA (chronologia, analiza i interpretacja historyczna, tworzenie narracji historycznej, zainteresowanie problematyką społeczną, współdziałanie w sprawach publicznych)
 • BIOLOGIA (badanie życia i organizmów żywych) 
 • CHEMIA (badanie natury i właściwości substancji, a zwłaszcza przemian zachodzących pomiędzy nimi) 
 • FIZYKA (badanie fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi)
 • MATEMATYKA (sprawność rachunkowa, wykorzystanie i tworzenie informacji, modelowanie matematyczne, rozumowanie i tworzenie strategii)
 • ZAJĘCIA KOMPUTEROWE/INFORMATYKA (bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i internetu, komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno ? komunikacyjnych, wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań)
 • ZAJĘCIA TECHNICZNE (rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego, planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu), sprawne  i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym) 
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE (bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia, udział w aktywności  fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport, stosowanie zasad bezpieczeństwa i zasad fair play podczas aktywności fizyczne, poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych)
 • RELIGIA z wykorzystaniem Katechezy Dobrego Pasterza (rozwijanie poznania wiary, wychowanie liturgiczne, formacja moralna, nauczanie modlitwy)
 • MUZYKA (odbiór form muzycznych, ekspresja przez muzykę, analiza i interpretacja utworów) – klasa VII
 • PLASTYKA (percepcja sztuki. ekspresja przez sztukę, recepcja sztuki) 
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ? klasa VIII
 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ? klasa VIII

Szkoła realizuje autorski program edukacyjny dający uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju i odkrywania świata.

Zajęcia realizowane są w przyjaznym otoczeniu, które zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi dr Marii Montessori.

W szkole uczniowie zdobywają umiejętności pomagające im w poznawaniu i rozumienie świata poprzez czytanie literatury, odkrywanie zasad fizyki, matematyki, chemii oraz obserwację świata przyrody, a także wzbogacanie wiedzy z zakresu kultury i historii. Poza zajęciami w szkole, raz w tygodniu organizowana jest nauka pływania na basenie w Ursusie. W programie edukacyjnym Montessori, została ujęta podstawa programowa przewidziana dla szkół podstawowych.

Godziny otwarcia:

Klasy VII-VIII realizują program zajęć z przygotowaniem do egzaminu ósmoklasisty w wariancie pełnym zgodnie z planem lekcji w danym roku szkolnym.

Opłaty:

Wpisowe: 1 700,00 zł (jednorazowa bezzwrotna opłata na cały okres edukacji w klasach I-VIII)

Czesne:

wariant do godz. 17:30 – 1925,00 zł (od IX’24r. 2120,00zł)

Wyżywienie:

iKuchnia jest wirtualną platformą, która współpracuje z firmą cateringową Rewelacja Catering. Dzięki niej można zamówić posiłki i zapłacić za nie online. Serwis skonstruowany jest w prosty i przejrzysty sposób, a jego obsługa jest przyjazna dla użytkownika. W razie jakichkolwiek problemów i pytań, służymy pomocą:

e-mail: ikuchnia@ikuchnia.com.pl,

tel: 733 301 522, 575 067 228

 

WAŻNA INFORMACJA DLA ALERGIKÓW

Przy zgłaszaniu wszelkich alergii dzieci, prosimy rodziców o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego i podpisanego skanu zgody na przetwarzanie danych medycznych dziecka, do pobrania poniżej.

Wzór do wypełnienia znajdą Państwo w załączonym pliku.

 

Pliki do pobrania:

instrukcja obsługi aplikacji

zgoda medyczna

 

Galeria placówki

Aktualne rekrutacje

Wypełnij ankietę rekrutacyjną